SPISOVÁ SLUŽBA A ARCHIVNICTVÍ V ROCE 2019

Seminář je určen veřejnoprávním i soukromoprávním původcům dokumentů jako jsou územní samosprávné celky a jimi založené a zřízené organizační složky nebo právnické osoby, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní podniky, školy, zdravotnická zařízení, obchodní společnosti a družstva s výjimkou bytových družstev zapsaní v obch. rejstříku, náboženské a odborové organizace a další.

Lektor: PhDr. Simona Binarováodborný poradce pro oblast spisové služby, skartačního řízení a péče o archiválie

Program semináře : 1). Smysl a cíl semináře, seznámení s jeho strukturou. 2). Legislativa : novely arch. zákona – zákon č. 56/2014 Sb. a další, prováděcí předpisy + další související právní předpisy – seznámení se zněním (zákon o účetnictví, o osobních údajích, zákoník práce, zákon o elektr. úkonech a autorizované konverzi dokumentů, eIDAS, zákon o službách vytvářejících důvěru pro el. transakce, GDPR + dopad na využívání a manipulaci s písemnostmi, ochrana osob. Údajů ) 3).Předarchivní péče a archivní dohled – diferenciace, kritéria rozdělení, spolupráce s příslušnými státními archivy, rozdělení původců na skupiny s různými povinnostmi – viz § 3 archivního zákona

  • Spisová služba – organizace práce s dokumenty v praxi – jednotlivé operace spisové služby v souladu s vyhláškou č. 283/2014 Sb., která mění vyhlášku č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby ( pro určené původce) – rozbor a dopad na různé typy subjektů, tvorba spisových řádů a plánů (povinnost dle vyhlášky), Národní standard– novela z r. 2017, návaznost na datové schránky, typy konverzí dokumentů, zásady GDPR při práci s dokumenty obsahujícími osobní údaje
  • Skartační řízení a výběr archiválií mimo skartační řízení – postup v souladu s legislativou ,možnosti řešení – rozbor a dopad na různé typy subjektů (změny v posledních novelách archivního zákona a vyhlášky), skartace dokumentů evidovaných v elektronických systémech
  • Akreditace soukromých a specializovaných archivů – v souladu s archivním zákonem, povinnosti žadatelů o akreditaci, materiálně-technické a bezpečnostní vybavení prostor archivů a spisoven
  • Systém archivní sítě v současné době – povinnosti a úkoly SOA ve vztahu k veřejnoprávním a soukromoprávním původcům, komerčním spisovnám
  • Kontroly prováděné státními archivy v oblasti dodržování ustanovení zákona o archivnictví – možnosti přestupků a sankce ( změny v zatím poslední novele archivního zákona)
  • Další informace související s péčí o písemné dokumenty : – povinnosti původců dokumentů ve vztahu ke spisovnám a archivům likvidovaných subjektů – povinnosti komerčních spisoven
  • Přílohy č. 1 a 2 zákona č. 56/2014 Sb. – rozbor, výklad. Diskuse, zodpovězení dotazů a připomínek

Datum konání: 16. května 2019

Místo konání: Přednáškový sál – G Domu kultury v Šumperku, Sady 1. máje Šumperk

Projít hlavním nadstřešeným průchodem Domu kultury směrem do parku a přednáškový G sál se nachází na levé straně.

Prezentace od 8.30 hodin Zahájení semináře: v 9.00 hodin, ukončení asi 13.00 hodin.

Informace o semináři: Seminář zajišťuje Petr Lekeš vzdělávací agentura s.r.o.

Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem AK/PV-299/2015. Akreditovaná instituce MV ČR, číslo: AK/I-57/2011 Kontakt: Mobil: 776 574 359, IČO: 292 88 533, nejsme plátci DPH. Účastnický poplatek ve výši 1300,- Kč(v ceně je započítáno: drobné občerstvení – chlebíčky, káva, minerálka , písemný materiál ),uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště na číslo účtu: 43 – 95 85 41 02 67/ 0100

Variabilní symbol 4019 Poplatek uhraďte do 15.5. 2019 nebo hotově v den konání u prezence.

Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o účasti obdrží účastníci semináře v den jeho konání, s údaji uvedenými na této přihlášce. Proto uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.