Zákon o odpadech, zákon o obalech.

ZÁKON  O  ODPADECH, ZÁKON O OBALECH

aktuální legislativa, ohlašovací povinnosti

Cílem semináře je seznámit Vás s principy fungování odpadového hospodářství, nakládání s odpady a obaly, se současně platnou i připravovanou legislativou  upravující tuto oblast a také s častými problémy v odpadovém hospodářství. Výklad bude doplněn příklady z praxe. Seminář je určen  pro všechny pracovníky v oblasti životního prostředí, právnické i fyzické osoby podnikající, které nakládají s odpady a obaly i pro pracovníky orgánů státní správy a samosprávy, odpadové hospodáře, ekology.

Přednášející: Mgr. Tomáš Ondrůšek

  soudní znalec v oblasti chemie a ochrany životního prostředí

Program:

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpis

Aktuální legislativa v odpadovém hospodářství, oběhové hospodářství.

Připravovaný nový zákon o odpadech a nový zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností.

Zařazování odpadů.  Předcházení vzniku odpadů.

Kdy je možno odpad považovat za vedlejší produkt a kdy odpad přestává být odpadem.

 Povinnosti obcí a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem. Povinnosti původců odpadů.

Povinnosti provozovatelů zařízení k nakládání s odpady.

Plnění ohlašovací povinnosti, ISPOP, IRZ.

Vyhlášky v oblasti nakládání s odpady, metodické pokyny.

Posuzování nebezpečných vlastností odpadů. Přeprava odpadů dle ADR.

Sankční a přestupkové řízení – ukládání pokut za neplnění povinností dle právních předpisů v odpadovém hospodářství. Nejčastější správní delikty, zkušenosti z praxe.

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Změny v legislativě pro nakládání s obaly a odpady z obalů. Povinnosti výrobců, dovozců, distributorů, prodejců

Povinnost zajistit zpětný odběr obalů a využití odpadu z obalů. Na koho se vztahuje podat návrh na zápis do Seznamu osob dle zákona o obalech. Uzavírání smluv s autorizovanou společností EKO-KOM.  Správní delikty – sankční řízení.Odborná diskuse – kvalifikované zodpovězení dotazů účastníků semináře ke každému tématu

Datum konání:      11. února 2020                               

Místo konání:       Přednáškový sál v HOTELU SLAVIA v Brně, Solniční 15/17,  BRNO

                              (projít do hotelu vchodem z  pravé strany, přednáškový sál je v  1. poschodí)    

Parkování: Parkovací dům Domini Park Brno, 30 kč/ hod, od hotelu Slávia 5 minut chůze.

                Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi  13.00 hodin. 

  Informace o semináři:  Seminář zajišťuje Miroslav Lekeš s.r.o.Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/VE-231/2014. Akreditovaná instituce MV ČR,  přidělené číslo: AK/I-43/2014, 

  IČO  255 70 137,  nejsme plátci DPH. Kontakt: Mobil: 776 574 359.

 Účastnický poplatek  ve výši  1500,- Kč (v ceně je započítáno: oběd dle hotelového menu, káva, minerálka) , uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště  na číslo účtu:  55 73 06 02 57/ 0100 

 Variabilní symbol  1120, poplatek uhraďte do  10.2. 2020, nebo hotově v den konání u prezence.

      ……………………………………………………………………………………………………

Přihlášky na seminář posílejte: E-mail: m.lekes@email.cz, http://www.vzdelavanilekes.cz 

Tel.: 776 574 359

Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem. 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.