Zákon o ochraně ovzduší. Zákon o odpadech, obalech.

ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ – nové předpisy, poplatky, hlášení

ZÁKON  O  ODPADECH  A OBALECHaktuální legislativa, ohlašovací povinnosti

Seminář je určen  pro všechny pracovníky v oblasti životního prostředí, právnické i fyzické osoby podnikající v těchto oblastech, pro pracovníky orgánů státní správy a samosprávy, ekology. …

Zákon o ochraně ovzduší přednáší: RNDr. Jiří Grúz – Ministerstvo životního prostředí, akreditovaný lektor Ministerstva životního prostředí

Program:

1/ Aktuality legislativy, nové povinnosti k 1.1.2020, po 1.9.2022, nové emisní faktory a další

2/ Současný stav zákona č. 201/2012 Sb. a prováděcí vyhlášky:

     – směrnice 2010/75/EU- sčítání zdrojů, virtuální komín

     – závazná vyhláška obce, tmavost kouře, zápach

     – výpočet poplatků a jejich hlášení – ISPOP

     – změny hlášení SPE, nové kódy, nová příloha – ISPOP

      – kontrola kotlů v RD a bytových domech- odběr popela, doklad o kontrole,

       nové další hlášení ISPOP, finanční limit, Policie ČR

      -uvádění spalovacích zdrojů na trh, kotle – změny

3/ Dotazy, diskuze, závěr

Zákon o odpadech a obalech přednáší: Bc.Ing. František Ondráš – ředitel odboru Ministerstva  životního prostředí ČR, akreditovaný lektor

Program:

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Aktuální legislativa v odpadovém hospodářství, oběhové hospodářství, připravované legislativní změny, odpadový balíček. Zařazování odpadů.  Předcházení vzniku odpadů. Kdy je možno odpad považovat za vedlejší produkt a kdy odpad přestává být odpadem. Povinnosti obcí a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem. Povinnosti původců odpadů. Povinnosti provozovatelů zařízení k nakládání s odpady. Plnění ohlašovací povinnosti, ISPOP, IRZ.  Vyhlášky v oblasti nakládání s odpady, metodické pokyny. Sankční a přestupkové řízení – ukládání pokut za neplnění povinností dle právních předpisů v odpadovém hospodářství. Nejčastější správní delikty, zkušenosti z praxe.

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Změny v legislativě pro nakládání s obaly a odpady z obalů. Povinnosti výrobců, dovozců, distributorů, prodejců. Povinnost zajistit zpětný odběr obalů a využití odpadu z obalů. Na koho se vztahuje podat návrh na zápis do Seznamu osob dle zákona o obalech. Uzavírání smluv s autorizovanou společností EKO-KOM.  Správní delikty – sankční řízení.

Odborná diskuse – kvalifikované zodpovězení dotazů účastníků semináře ke každému tématu 

Datum konání:     21. ledna 2020   

 Místo konání:      Přednáškový sál  INTERHOTELU MOSKVA ve Zlíně,

                                    nám. Práce  2512  ZLÍN  

                     Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi  13.15 hodin.     

Informace o semináři: Seminář zajišťuje Petr Lekeš – vzdělávací agentura. Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/VE-78/2010.  Akreditovaná instituce MV ČR,  přidělené číslo: AK/I-20/2010. IČO  717 70 844,  nejsme plátci DPH. Kontakt: Mobil: 776  574 359.

 Účastnický poplatek  ve výši 1500,- Kč (v ceně je započítáno: oběd – dle hotelového menu, káva, minerálka ), uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště  na číslo účtu: 35 – 58 21 81 02 57/ 0100.Variabilní symbol  320, poplatek uhraďte do  20.1.2020,  nebo hotově v den konání u prezentace.

      ……………………………………………………………………………………………………

Tel.: 776 574 359

Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem.  

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.