Zákon o odpadech, zákon o obalech

SEMINÁŘ SE NEKONÁ!!!!

aktuální legislativa, ohlašovací povinnosti

Seminář je určen pro pracovníky na úseku životního prostředí, ekology, právnické i fyzické osoby podnikající, kteří nakládají s odpady a obaly, odpadové hospodáře i pro pracovníky orgánů veřejné správy, kteří pracují v oblasti odpadového hospodářství.Cílem semináře je seznámit Vás s principy fungování odpadového hospodářství, nakládání s odpady, obaly a odpady z obalů, se současně platnou legislativou upravující tuto oblast.Účastníci semináře budou upozorněni  také na problémy, které se v této oblasti vyskytují. Výklad bude doplněn příklady z praxe.

Přednášející: Mgr. Tomáš Ondrůšek

  soudní znalec v oblasti chemie a ochrany životního prostředí

Program:

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpis

Aktuální legislativa v odpadovém hospodářství, oběhové hospodářství.

Připravovaný nový zákon o odpadech a nový zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností.

Zařazování odpadů.  Předcházení vzniku odpadů.

Kdy je možno odpad považovat za vedlejší produkt a kdy odpad přestává být odpadem.

 Povinnosti obcí a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem. Povinnosti původců odpadů.

Povinnosti provozovatelů zařízení k nakládání s odpady.

Plnění ohlašovací povinnosti, ISPOP, IRZ.

Vyhlášky v oblasti nakládání s odpady, metodické pokyny.

Posuzování nebezpečných vlastností odpadů.

Přeprava odpadů dle ADR.

Sankční a přestupkové řízení – ukládání pokut za neplnění povinností dle právních předpisů v odpadovém hospodářství. Nejčastější správní delikty, zkušenosti z praxe.

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Změny v legislativě pro nakládání s obaly a odpady z obalů. Povinnosti výrobců, dovozců, distributorů, prodejců. Povinnost zajistit zpětný odběr obalů a využití odpadu z obalů. Na koho se vztahuje podat návrh na zápis do Seznamu osob dle zákona o obalech. Uzavírání smluv s autorizovanou společností EKO-KOM.  Správní delikty – sankční řízení.

Odborná diskuse – kvalifikované zodpovězení dotazů účastníků semináře ke každému tématu

Datum konání:  16. ledna 2020      

Místo konání:    Přednáškový sál v Hotelu U Divadla Znojmo, nám. Republiky 16, Znojmo                    (Hotel U Divadla se nachází 300 metrů od autobusového nádraží směrem do centra města, 5 minut chůze)                                              

                     Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi  13.00 hodin.    

 Informace o semináři: Seminář zajišťuje Petr Lekeš – vzdělávací agentura. Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/VE-78/2010.  Akreditovaná instituce MV ČR,  přidělené číslo: AK/I-20/2010. IČO  717 70 844,  nejsme plátci DPH. Kontakt: Mobil: 776  574 359.

 Účastnický poplatek  ve výši: 1300,- Kč (v ceně je započítáno: oběd dle hotelového menu , káva, minerálka), uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště  na číslo účtu:  35 – 58 21 81 02 57/ 0100 Variabilní symbol  120 poplatek uhraďte do  15.1. 2020, nebo hotově v den konání u prezence.

      ……………………………………………………………………………………………………

Tel.: 776 574 359

Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem.  

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.