Podmínky

Odesláním přihlášky stvrzuji souhlas s následujícími podmínkami naší vzdělávací agentury

Tyto obchodní blíže vymezují práva a povinnosti pořadatele i přihlašující se organizace či jednotlivců.

Přihlašující se organizace či jednotlivec  přihlášením se akceptuje nabídku pořadatele a tím stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami  a že s nimi souhlasí.

Přihlášku je možno podat nejpozději jeden den před začátkem akce.

Cena za účast jednoho pracovníka organizace či jednotlivce  je stanovena u každé akce v Kč (nejsme plátci DPH). Semináře akreditované MV ČR, MŠMT pro DVPP a MPSV jsou od 1. 1. 2009 dle § 57 odst. 1 pís. d) Zákona o DPH osvobozené od DPH. Cena je u různých akcí odlišná v závislosti na délce konání semináře či kurzu, na poskytovaných materiálech, zajištěném občerstvení, místě konání apod.

Zařazení účastníků proběhne podle pořadí došlých přihlášek. V případě naplnění kapacity semináře bude přihlašující subjekt o této skutečnosti vyrozuměn a účastnický poplatek mu v takovém případě bude vrácen. Pokud ovšem došlo k zařazení přihlašujícího se subjektu do kurzu či semináře a ten se následně akce nezúčastní, potom se účastnický poplatek vrací jen podle vážné argumentace, organizace má ovšem právo vyslat náhradníka.

Přihlašující se subjekt se zavazuje k úhradě účastnického poplatku nejpozději ke dni konání semináře a to buď převodem na účet nebo v hotovosti v den konání semináře. Daňový doklad obdržíte u prezence. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo datum přijetí platby na náš účet. Pokud nebude úhrada provedena do 10 dnů po době splatnosti (=datum konání semináře nebo datum splatnosti zaslané faktury), bude poté účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Přijetí přihlášky poštou či faxem pořadatel nepotvrzuje, on-line přihlášky jsou potvrzovány na email, který je v nich uveden. Přihlašující se subjekt bude vyrozuměn v případě, že přihlášení pracovníci nebudou zařazeni z důvodů naplněné kapacity, nemoci lektora či jiných nepředvídatelných vlivů nebo v dalších případech uvedených v těchto obchodních podmínkách.

Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách posluchačům kurzů. Dále nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé posluchačům nebo posluchači způsobené. Tyto náklady způsobené uvedenými okolnostmi ponese výhradně posluchač kurzu.

Každý absolvent semináře obdrží písemné osvědčení o absolvování.

Případná změna termínu školení, lektora a přednáškového sálu či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů je vyhrazena.

Prezence účastníků 30 minut před zahájením semináře. Čas ukončení seminářů je uveden orientačně, bude odvozen od množství dotazů v závěru a během přednášky. Na požádání Vám zajistíme ubytování.

V případě on-line objednávky publikací platí navíc následující:
Zboží je dodáváno obchodním balíkem České pošty nebo ve výjimečných případech jiným smluvním přepravcem. Zboží je expedováno nejčastěji v rozmezí od 1 do 10 pracovních dní, dle aktuálních skladových zásob. V případě delší dodací doby (zboží není momentálně skladem nebo jiné závažné důvody), bude zákazník předem informován a budou mu nabídnuty možnosti dalšího postupu. Přeprava obchodním balíkem trvá zpravidla 24 hodin. Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

Odesláním přihlášky dává přihlašující se subjekt souhlas k využívání osobních údajů pro marketingové účely naší společnosti. Osobní údaje přihlašujících se subjektů jsou zpracovávány a uchovávány v souladu se zákony platnými na území České republiky, zejména potom se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

V případě reklamace nebo stížnosti nás kontaktujte na tel.: 776 574 359 nebo na email: m.lekes@email.cz