Archivní a spisová služba

Akreditovaný program: SOUČASNÁ ARCHIVNÍ A SPISOVÁ SLUŽBA –

AKTUÁLNÍ PLATNÁ LEGISLATIVA

Seminář je určen veřejnoprávním i soukromoprávním původcům dokumentů  jako jsou  územní samosprávné celky a jimi založené a zřízené organizační složky nebo právnické osoby, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní podniky, školy, zdravotnická zařízení, obchodní společnosti a družstva s výjimkou bytových družstev zapsaní v obch. rejstříku, náboženské a odborové organizace a další.

Lektor:   PhDr. Simona Binarová akreditovaná lektorka, odborný poradce pro oblast spisové služby, skartačního řízení a péče o archiválie,  dříve odborný lektor  Zemského archivu v Opavě,

Program semináře :   I.    Smysl a cíl semináře, seznámení s jeho strukturou

II.           Legislativa : novela arch. zákona – poslední pod č.  89/2022 Sb., prováděcí předpisy + další související právní předpisy – seznámení se zněním  (zákon o účetnictví, o osobních údajích,  zákoník práce, zákon o elektr. úkonech a autorizované konverzi dokumentů, eIDAS, zákon o službách vytvářejících důvěru pro el. transakce, GDPR + dopad na využívání a manipulaci s písemnostmi, ochrana osob. údajů, zákon „DEPO“ – povinná ESSL)

III.  Předarchivní péče a archivní dohled  – diferenciace, kritéria rozdělení, spolupráce s příslušnými státními archivy, rozdělení původců na skupiny s různými povinnostmi – viz § 3 archivního zákona

IV.  Hlavní bloky : l)  Spisová služba – organizace práce s dokumenty v praxi –  jednotlivé operace spisové služby v souladu s novelou vyhlášky č. 504/2021 Sb., která mění vyhlášku č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby ( pro veřejnoprávní  původce)  – rozbor a dopad na různé typy subjektů, tvorba spisových řádů a plánů (povinnosti dle změnové vyhlášky č. 96/2023 Sb.), Národní standard– novela z r. 2023, návaznost na datové schránky, typy konverzí dokumentů, zásady GDPR při práci s dokumenty obsahujícími osobní údaje, aktualizace dle zákona DEPO – atestace ESSL (termíny, úkoly VPP v přechodném období, způsob realizace, příprava další novely zákona )

                2)  Skartační řízení a výběr archiválií mimo skartační řízení – postup v souladu s legislativou, možnosti řešení –  rozbor a dopad na      různé typy subjektů (změny v posledních novelách archivního zákona a vyhlášky), skartace dokumentů evidovaných v ESSL

                3) Akreditace soukromých a specializovaných archivů – v souladu s  archivním zákonem,                povinnosti žadatelů o akreditaci, materiálně-technické a bezpečnostní vybavení       prostor archivů a spisoven  

4) Systém archivní sítě v současné době –  povinnosti a úkoly státních oblastních archivů ve vztahu k veřejnoprávním a soukromoprávním původcům, komerčním spisovnám

V.            Kontroly prováděné  státními archivy v oblasti dodržování ustanovení zákona  o         archivnictví – možnosti přestupků a sankce  

VI.          Další informace související s péčí o písemné dokumenty : 

– povinnosti původců dokumentů  ve vztahu  ke spisovnám a archivům likvidovaných     subjektů      – povinnosti komerčních spisoven

VII.        Přílohy č. 1 a 2  zákona  č. 89/2022 Sb. – rozbor, výklad

VIII.  Diskuse, zodpovězení dotazů a připomínek

Datum konání:      16. listopadu 2023 

  Místo konání:       Přednáškový sál v HOTELU CLARION CONGRESS OLOMOUC     Jeremenkova 36 OLOMOUC. (Clarion Congress hotel Olomouc  ( dříve hotel SIGMA) se nachází  naproti Hlavního vlakového nádraží Olomouc, –   do budovy  projít  vchodem na levé stravě, přednáškový sál je v 1. patře)

                          Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin

Informace o semináři:  Seminář zajišťuje Petr Lekeš vzdělávací agentura s.r.o.  Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/PV-299/2015 a AK/VE193/2015,  6 hodin. Akreditovaná instituce MV ČR, číslo: AK/I-57/2011  Kontakt: Mobil: 776 574 359,  IČO: 292 88 533,  nejsme plátci DPH. Účastnický poplatek  ve výši 1800,- Kč(v ceně je započítáno: oběd dle hotelového menu, káva, minerálka , písemný materiál ),uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště na číslo účtu: 43 – 95 85 41 02 67/ 0100 Variabilní symbol 5723,  poplatek uhraďte do 15.11. 2023  nebo hotově v den konání    

E-mail: info@vzdelavanilekes.cz    http://www.vzdelavanilekes.cz 

Telefon: 776 574 359

Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o účasti obdrží  účastníci semináře v den jeho konání, s údaji uvedenými na této přihlášce.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.