Zákon o odpadech

Akreditovaný program: Aktualizační vzdělávání vedoucích úředníků a

úředníků veřejné správy v oblasti životního prostřední – odpady

Nový zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností

Seminář je určen pro pracovníky na úseku životního prostředí, ekology, právnické i fyzické osoby podnikající, kteří nakládají s odpady a obaly, odpadové hospodáře i pro pracovníky orgánů veřejné správy, kteří pracují v oblasti odpadového hospodářství. Cílem semináře je seznámit Vás s principy fungování odpadového hospodářství, nakládání s odpady, se současně platnou legislativou upravující tuto oblast. Účastníci semináře budou upozorněni také na problémy, které se v této oblasti vyskytují. Výklad bude doplněn příklady z praxe.

Přednášející: Mgr. Tomáš Ondrůšek – akreditovaný lektor, soudní znalec v oblasti chemie a ochrany životního prostředí

Program:       zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích  s ukončenou životností, zákon č. 543/2020 Sb., tzv. změnový zákon,  vyhláška č. 273/2021 Sb., vyhláška č. 169/2023 Sb., včetně novelizací výše uvedených předpisů

Aktuální legislativa v odpadovém hospodářství a v oblasti výrobků s ukončenou životnosti.

Prováděcí předpisy (vyhl. MŽP č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů, vyhl. MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady). Připravované změny prováděcích předpisů.

Metodické pokyny MŽP.

Povinnosti původců odpadů.

Zařazování a označování odpadů. Identifikační listy nebezpečných odpadů.

Evidence přepravy nebezpečných odpadů. Předcházení vzniku odpadů.

Kdy je možno odpad považovat za vedlejší produkt a kdy odpad přestává být odpadem.

Povinnosti obcí a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem.

Plnění ohlašovací povinnosti, ISPOP, IRZ.

Posuzování nebezpečných vlastností odpadů.

Sankční a přestupkové řízení – ukládání pokut za neplnění povinností dle právních předpisů v odpadovém hospodářství. Nejčastější správní delikty, zkušenosti z praxe.

Odborná diskuse – kvalifikované zodpovězení dotazů účastníků semináře ke každému tématu 

Datum konání:      2. listopadu 2023                               

Místo konání:     EA Business hotel Jihlava,  Havlíčkova 5625/28 Jihlava

   Hotel se nachází asi 10 minut pěší chůze z autobusového nádraží směrem do centra města. Parkování před hotelem zdarma – pokud jsou místa.  Vlevo vedle vchodu do hotelu podzemní garáže, parkování 20 kč/hod.

    Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin. Informace o semináři: Seminář zajišťuje Petr Lekeš – vzdělávací agentura. Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem: AK/PV-199/2010, AK/VE 78/2010, 6. hodin.  Akreditovaná instituce MV ČR,  přidělené číslo: AK/I-20/2010. IČO  717 70 844,  nejsme plátci DPH. Kontakt: Mobil: 776  574 359. Účastnický poplatek  ve výši: 1800,- Kč  (v ceně je započítáno: oběd dle hotelového menu , káva, minerálka), uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště  na číslo účtu:  35 – 58 21 81 02 57/ 0100Variabilní symbol 5123  , poplatek uhraďte do 1.11. 2023, nebo hotově v den konání u prezentace.

-mail: info@vzdelavanilekes.cz, http://www.vzdelavanilekes.cz 

Tel.: 776 574 359

. Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci

ÚŘEDNÍK ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÍHO CELKU, DLE ZÁKONA č.: 312/2012 ( ÚŘEDNÍK OBECNÍHO, MĚSTSKÉHO ÚŘADU, MĚSTSKÉ ČASTI….) VYPLNÍ KOLONKU DATUM A MÍSTO NAROZENÍ, A DO DOPLNUJÍCÍCH INFORMACÍ UVÉCT ÚŘEDNÍK nebo VEDOUCÍ ÚŘEDNÍK.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.