Zákon o ochraně ovzduší. Odpadové hospodářství.

ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ – nové předpisy

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Seminář je určen  pro všechny pracovníky v oblasti životního prostředí, právnické i fyzické osoby podnikající v těchto oblastech, pro pracovníky orgánů státní správy a samosprávy, ekology. …

Zákon o ochraně ovzduší přednáší: RNDr. Jiří Grúz

1/ Novinky legislativy, LCP, CCS  a další

2/ Změny zákona o ovzduší k 1.7.2023

3/ Výměny kotlů dle zákona č. 142/2022 Sb., změny v biopalivech

4/ Stav zákona č. 201/2012 Sb. a prováděcí vyhlášky pro rok 2023 :

– hlášení ISPOP, poplatky, SPE

– sčítání zdrojů, virtuální komín, předpisy EU

– změny/doplnění příloh vyhlášky

– kontrola kotlů v RD a bytových domech- odběr popela, doklad o kontrole,  referenční  

  finanční limit

4/ Dotazy, diskuze, závěr

 Odpadové hospodářství přednáší: Bc. Ing. František Ondráš , bývalý ředitel Odboru výkonu státní správy VIII Ministerstva životního prostředí, akreditovaný lektor

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností

Zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozd.předpisů

Prováděcí předpisy ke shora uvedeným zákonům (zejména vyhl.č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů, vyhl.č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady)

Metodické pokyny

Diskuse: Podrobněji se bude přednášející věnovat tématům odpad, původce odpadů, vedlejší produkt, ukončení odpadového režimu, zařazování odpadů podle Katalogu, zařazování odpadů podle druhů, nakládání s nezákonně soustředěným odpadem, povinnosti původců odpadů a provozovatelů zařízení, soustřeďování a skladování odpadů, sběr, výkup, využívání a odstraňování odpadů, nakládání s vybranými druhy odpadů, poplatky, přeprava odpadů, evidence a ohlašování odpadů, sankce, působnost orgánů státní správy, správní řízení ve vztahu k odpadovému hospodářství a další aktuální témata.

Datum konání:     26. ledna 2023

Místo konání:       Přednáškový sál – G   Domu kultury v Šumperku, Sady 1. máje Šumperk

    Projít hlavním nadstřešeným průchodem Domu kultury směrem do parku a přednáškový G sál se nachází na levé straně.

                     Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi  13.30 hodin.     

 Informace o semináři: Seminář zajišťuje Petr Lekeš – vzdělávací agentura. Akreditovaná instituce MV ČR,  přidělené číslo: AK/I-20/2010. IČO  717 70 844,  nejsme plátci DPH. Kontakt: Mobil: 776  574 359.  Účastnický poplatek  ve výši: 1500,- Kč (v ceně je započítáno:  káva, minerálka a drobné občerstvení), uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště  na číslo účtu:  35 – 58 21 81 02 57/ 0100 Variabilní symbol  423, poplatek uhraďte do  25.1. 2023, nebo hotově v den konání u prezentace.

E-mail: info@vzdelavanilekes.cz

Tel.: 776 574 359

Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem.  

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.