Zákon o ochraně ovzduší. Odpadové hospodářství.

ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ – nové předpisy

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Seminář je určen  pro všechny pracovníky v oblasti životního prostředí, právnické i fyzické osoby podnikající v těchto oblastech, pro pracovníky orgánů státní správy a samosprávy, ekology. …

Zákon o ochraně ovzduší přednáší: RNDr. Jiří Grúz – akreditovaný lektor

1/ Novela zákona o ovzduší, účinná k 1.1.2024

   – hlášení ISPOP, poplatky, SPE

   – sčítání zdrojů, virtuální komín, předpisy EU

   – změny/doplnění příloh zákona a vyhlášky

   – kontrola kotlů v RD a bytových domech,  referenční  

     finanční limit

2/ Výměny kotlů- aktuelní stav, povinnosti, termíny

3/ Regulované látky- změny ISPOP, nové povinnosti

4/ Další novinky legislativy, změny stavebního práva a jiné

5/ Dotazy, diskuze, závěr

 Odpadové hospodářství přednáší: Bc. Ing. František Ondráš , bývalý ředitel Odboru výkonu státní správy VIII Ministerstva životního prostředí, akreditovaný lektor

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností

Zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozd.předpisů

Zákon č. 243/2022 Sb. o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí.

Prováděcí předpisy ke shora uvedeným zákonům (zejména vyhl.č. 8/2021 Sb.

 Katalog odpadů, vyhl.č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady) Vyhl.č. 47/2023 Sb. O provedení některých ustanovení nového zákona o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí.

Metodické pokyny.                            Diskuse: Podrobněji se bude přednášející věnovat tématům odpad, původce odpadů, vedlejší produkt, ukončení odpadového režimu, zařazování odpadů podle Katalogu, zařazování odpadů podle druhů, nakládání s nezákonně soustředěným odpadem, povinnosti původců odpadů a provozovatelů zařízení, soustřeďování a skladování odpadů, sběr, výkup, využívání a odstraňování odpadů, nakládání s vybranými druhy odpadů, poplatky, přeprava odpadů, evidence a ohlašování odpadů, sankce, působnost orgánů státní správy, správní řízení ve vztahu k odpadovému hospodářství a další aktuální témata.

Datum konání:     18. ledna 2024

Místo konání:       Přednáškový sál – G   Domu kultury v Šumperku, Sady 1. máje Šumperk

    Projít hlavním nadstřešeným průchodem Domu kultury směrem do parku a přednáškový G sál se nachází na levé straně.

                     Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi  13.30 hodin.     

 Informace o semináři: Seminář zajišťuje Petr Lekeš – vzdělávací agentura. .  Akreditovaná instituce MV ČR,  přidělené číslo: AK/I-20/2010. IČO  717 70 844,  nejsme plátci DPH. Kontakt: Mobil: 776  574 359.  Účastnický poplatek  ve výši: 1500,- Kč (v ceně je započítáno:  káva, minerálka a drobné občerstvení), uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště  na číslo účtu:  35 – 58 21 81 02 57/ 0100 Variabilní symbol  124, poplatek uhraďte do  18.1. 2024, nebo hotově v den konání u prezentace.

E-mail: info@vzdelavanilekes.cz, http://www.vzdelavanilekes.cz 

Vzdělávací agentura,  Novoveská 1056 Hluk 687 25, Tel.: 776 574 359

Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem.  

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.