Novinky ve spisové službě veřejnoprávních původců

Akreditovaný program: Současná archivní a spisová služba – aktuální platná legislativa Novinky ve spisové službě v praxi veřejnoprávních původců

Lektor: Mgr. Galina Rucká, ředitelka Státního okresního archivu Hodonín, členka skupiny předarchivní péče při MZA v Brně, absolventka odborné historie na filozofické fakultě Ostravské univerzity, akreditovaná lektorka

   Určeno pro obecní a městské úřady a jejich organizační složky, školy a školská zařízení, státní příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní podniky, právnické osoby zřízené nebo založené územními samosprávnými celky

     Cílem semináře je srozumitelné seznámení s povinnostmi a představení aktuálních i připravovaných změn vedení spisové služby v souladu s platnou legislativou v oblasti spisové služby a archivnictví 

zastoupenou zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, v platném znění, v souvislosti s pracovní pozicí a povinnostmi z toho vyplývajícími.

 Program semináře:

  • Seznámení s aktuální legislativou i souvisejícími předpisy  – postupný přechod k elektronickým systémům spisových služeb – přechodná ustanovení.
  • Analýza hlavních problémů ve vedení spisové služby – příprava na přechod k elektronickým systémům spisových služeb, akreditace.
  • Operace související s příjmem, evidencí, rozdělováním, oběhem, vyřizováním, vyhotovování, podepisováním, odesíláním, ukládáním a vyřazováním dokumentů – aktuální změny.
  • Revize a úprava spisových řádů a spisových a skartačních plánů v souladu s úpravami spisové služby. 
  • Formy dokumentů – analogová a digitální – rozlišení a specifické znaky obou podob.
  • Konverze dokumentů.
  • Spis jako základní jednotka elektronický systémů spisových služeb – tvorba spisů, typový spis, typový spis eSSL. 
  • Přijímací řízen u středních škol.
  • Dokumenty přijaté v souladu se Zákonem o ochraně oznamovatelů.
  • Skartační řízení: podrobnosti přípravy a průběhu skartačního řízení, předávání archiválií do péče archivů – specifika skartačního řízení u dokumentů evidovaných v elektronickém systému spisové služby – elektronické skartační řízení.

Datum konání:      26. března 2024

  Místo konání:     Přednáškový sál Hotel Panon Hodonín, Koupelní 4

                              Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin

Informace o semináři:  Seminář zajišťuje Petr Lekeš vzdělávací agentura s.r.o. Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/PV-299/2015, AK/VE-193/2015. 6. hodin Akreditovaná instituce MV ČR, číslo: AK/I-57/2011  Kontakt: Mobil: 776 574 359,  IČO: 292 88 533,  nejsme plátci DPH.

 Účastnický poplatek  ve výši 1600,- Kč  (v ceně je započítáno: oběd, káva, minerálka, písemný materiál) uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště na číslo účtu:   43 – 95 85 41 02 67/ 0100  Variabilní symbol 2324,  poplatek uhraďte do 25.3. 2024, nebo hotově v den konání u prezentace.

E-mail: info@vzdelavanilekes.cz    http://www.vzdelavanilekes.cz 

Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o účasti obdrží  účastníci semináře v den jeho konání, s údaji uvedenými na této přihlášce. Proto uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem.

ÚŘEDNÍK ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÍHO CELKU, DLE ZÁKONA č.: 312/2012 ( ÚŘEDNÍK OBECNÍHO, MĚSTSKÉHO ÚŘADU, MĚSTSKÉ ČASTI….) VYPLNÍ KOLONKU DATUM A MÍSTO NAROZENÍ, A DO DOPLNUJÍCÍCH INFORMACÍ UVÉCT ÚŘEDNÍK nebo VEDOUCÍ ÚŘEDNÍK.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.