Odpadové hospodářství

 Akreditovaný program: Aktualizační vzdělávání vedoucích úředníků a

úředníků veřejné správy v oblasti životního prostřední – odpady

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Seminář je určen pro pracovníky působících v oblasti životního prostředí, ekology, odpadové hospodáře i pro pracovníky orgánů veřejné správy, kteří pracují v oblasti odpadového hospodářství.

Cíl semináře: Představit přehledně a uceleně problematiku odpadového hospodářství se zaměřením na práva a povinnosti dané legislativními předpisy, principy fungování odpadového hospodářství, nakládání s odpady, výrobky s ukončenou životností, obaly a odpady z obalů, vztahy mezi těmito předpisy. Účastníci semináře budou upozorněni také na problémy, které se v této oblasti vyskytují. Výklad bude doplněn příklady z praxe.

Přednáší: Bc. Ing. František Ondráš , bývalý ředitel Odboru výkonu státní správy VIII Ministerstva životního prostředí, akreditovaný lektor

Hlavní témata

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností

Zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozd.předpisů

Zákon č. 243/2022 Sb. o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí.

Prováděcí předpisy ke shora uvedeným zákonům (zejména vyhl.č. 8/2021 Sb.

 Katalog odpadů, vyhl.č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady) Vyhl.č. 47/2023 Sb. O provedení některých ustanovení nového zákona o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí.

Metodické pokyny

Diskuse: Podrobněji se bude přednášející věnovat tématům odpad, původce odpadů,                                                                           vedlejší produkt, ukončení odpadového režimu, zařazování odpadů podle Katalogu, zařazování odpadů podle druhů, nakládání s nezákonně soustředěným odpadem, povinnosti původců odpadů a provozovatelů zařízení, soustřeďování a skladování odpadů, sběr, výkup, využívání a odstraňování odpadů, nakládání s vybranými druhy odpadů, poplatky, přeprava odpadů, evidence a ohlašování odpadů, sankce, působnost orgánů státní správy, správní řízení ve vztahu k odpadovému hospodářství a další aktuální témata.

Datum konání:    8. února 2024                               

Místo konání:      Přednáškový sál  V INTERHOTELU ZLÍN,  (dříve hotel Moskva)

                                    nám. Práce  2512  ZLÍN    

    Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin. Informace o semináři: Seminář zajišťuje Petr Lekeš – vzdělávací agentura. Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem: AK/PV-199/2010, AK/VE 78/2010, 6. hodin.  Akreditovaná instituce MV ČR,  přidělené číslo: AK/I-20/2010. IČO  717 70 844,  nejsme plátci DPH. Kontakt: Mobil: 776  574 359. Účastnický poplatek  ve výši: 1700,- Kč  (v ceně je započítáno: oběd dle hotelového menu , káva, minerálka), uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště  na číslo účtu:  35 – 58 21 81 02 57/ 0100 Variabilní symbol 724  , poplatek uhraďte do 7.2. 2024, nebo hotově v den konání u prezentace.

E-mail: info@vzdelavanilekes.cz, http://www.vzdelavanilekes.cz 

Vzdělávací agentura,  Novoveská 1056, Hluk 687 25 , Tel.: 776 574 359

Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem. 

ÚŘEDNÍK ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÍHO CELKU, DLE ZÁKONA č.: 312/2012 ( ÚŘEDNÍK OBECNÍHO, MĚSTSKÉHO ÚŘADU, MĚSTSKÉ ČASTI….) VYPLNÍ KOLONKU DATUM A MÍSTO NAROZENÍ, A DO DOPLNUJÍCÍCH INFORMACÍ UVÉCT ÚŘEDNÍK nebo VEDOUCÍ ÚŘEDNÍK.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.