SPISOVÁ SLUŽBA V PRAXI

SPISOVÁ SLUŽBA V PRAXI

Seminář je určen veřejnoprávním i soukromoprávním původcům dokumentů  jako jsou  územní samosprávné celky a jimi založené a zřízené organizační složky nebo právnické osoby, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní podniky, školy, zdravotnická zařízení, obchodní společnosti a družstva s výjimkou bytových družstev zapsaní v obch. rejstříku, náboženské a odborové organizace a další.

Lektor: Mgr. Galina Rucká, ředitelka Státního okresního archivu Hodonín, členka skupiny předarchivní péče při MZA v Brně, absolventka odborné historie na filozofické fakultě Ostravské univerzity.

Cílem semináře je seznámit posluchače s platnou legislativou v oblasti spisové služby a archivnictví zastoupenou zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a dopadem novely toho předpisu z roku 2021 a následných úprav na původce dokumentů.

Program semináře:

  • Legislativa: seznámení s aktuální legislativou i souvisejícími předpisy – postupný přechod k elektronické podobě spisové služby u veřejnoprávních původců – povinnosti z toho vyplývající.
  • Tvorba spisových řádů.
  • Spisová služba: operace související s příjmem, evidencí, rozdělováním, oběhem, vyřizováním, vyhotovováním, podepisováním, odesíláním, ukládáním a vyřazováním dokumentů –  spisová služba v listinné i elektronické podobě – viz novelizace archivního zákona.
  • Tvorba spisů.
  • Příjem digitálních dokumentů: návaznost operací spisové služby na systém datových schránek, elektronickou adresu podatelny a samostatné evidence dokumentů.
  • Skartační řízení: podrobnosti přípravy a průběhu skartačního řízení, předávání archiválií do archivů – specifika skartačního řízení u dokumentů evidovaných v elektronickém systému spisové služby a ostatních dokumentů v digitální podobě, příprava jeho realizace.
  • Kontroly: hlavní chyby původců, podoba a vybavení spisoven, přestupky a pokuty.

Datum konání:      7. června 2022 

  Místo konání:     Přednáškový sál Hotel Panon Hodonín, Koupelní 4

                              Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi  13.00 hodin.    

. Informace o semináři: Seminář zajišťuje Petr Lekeš – vzdělávací agentura

Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/PV-299/2015..  Akreditovaná instituce MV ČR,  přidělené číslo: AK/I-20/2010. IČO  717 70 844,  nejsme plátci DPH. Kontakt: Mobil: 776  574 359.  Účastnický poplatek  ve výši: 1500,- Kč (v ceně je započítáno: oběd dle hotelového menu, káva, minerálka, písemný materiál), uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště  na číslo účtu:  35 – 58 21 81 02 57/ 0100 Variabilní symbol 3022, poplatek uhraďte do  6.6.  2022, nebo hotově v den konání u prezentace.

E-mail: info@vzdelavanilekes.cz    http://www.vzdelavanilekes.cz 

Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o účasti obdrží  účastníci semináře v den jeho konání, s údaji uvedenými na této přihlášce. Proto uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.