Zákon o ochraně ovzduší. Zákon o odpadech a obalech.

Seminář je určen  pro všechny pracovníky v oblasti životního prostředí, právnické i fyzické osoby podnikající v těchto oblastech, pro pracovníky orgánů státní správy a samosprávy, ekology. …

Zákon o ochraně ovzduší přednáší: RNDr. Jiří Grúz – Ministerstvo životního prostředí, akreditovaný lektor Ministerstva životního prostředí ČR

Program:                                                            

1/ Aktuality legislativy, nové povinnosti k 1.1.2020, po 1.9.2022 a další

2/ Současný stav zákona č. 201/2012 Sb. a prováděcí vyhlášky:

– změny poplatků a jejich hlášení – ISPOP

– hlášení SPE, nová příloha – ISPOP

– závazná vyhláška obce,tmavost kouře, zápach

– kontrola kotlů v RD a bytových domech- odběr popela, doklad o kontrole,

  nové další hlášení ISPOP, finanční limit, Policie ČR

– směrnice 2010/75/EU- sčítání zdrojů, virtuální komín

-provozní řád, rozptylová studie, odborný posudek

-uvádění spalovacích zdrojů na trh, kotle – změny

3/ Dotazy, diskuze, závěr.        Prezentace k tématu zákon o ochraně ovzduší bude k dispozici i v tištěné podobě .

Zákon o odpadech a obalech přednáší: Bc.Ing. František Ondráš – ředitel odboru Ministerstva životního prostředí ČR, akreditovaný lektor

Program:                                                                   

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpis

Aktuální  legislativa v odpadovém hospodářství, oběhové hospodářství, připravované legislativní změny . Zařazování odpadů.  Předcházení vzniku odpadů. Kdy je možno odpad považovat za vedlejší produkt a kdy odpad přestává být odpadem. Povinnosti obcí a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem. Povinnosti původců odpadů. Povinnosti provozovatelů zařízení k nakládání s odpady. Plnění ohlašovací povinnosti, ISPOP, IRZ.  Vyhlášky k nakládání s odpady (kalová vyhláška), metodické pokyny. Sankční a přestupkové řízení – ukládání pokut za neplnění povinností dle právních předpisů v odpadovém hospodářství.  Nejčastější správní delikty, zkušenosti z praxe.

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Změny v legislativě pro nakládání s obaly a odpady z obalů. Povinnosti výrobců, dovozců, distributorů, prodejců. Povinnost zajistit zpětný odběr obalů a využití odpadu z obalů. Na koho se vztahuje podat návrh na zápis do Seznamu osob dle zákona o obalech. Uzavírání smluv s autorizovanou společností EKO-KOM.  Správní delikty – sankční řízení.

Odborná diskuse – kvalifikované zodpovězení dotazů účastníků semináře ke každému tématu 

Datum konání:   3. října 2019   

 Místo konání:    Přednáškový sál  INTERHOTELU MOSKVA ve Zlíně,  nám. Práce  2512  ZLÍN  

                     Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi  13.15 hodin.     

  Informace o semináři:  Seminář zajišťuje Miroslav Lekeš s.r.o.Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/VE-231/2014. Akreditovaná instituce MV ČR,  přidělené číslo: AK/I-43/2014, 

  IČO  255 70 137,  nejsme plátci DPH. Kontakt: Mobil: 776 574 359.

Účastnický poplatek  ve výši  1400,- Kč (v ceně je započítáno: oběd dle hotelového menu, káva, minerálka) , uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště  na číslo účtu:  55 73 06 02 57/ 0100  Variabilní symbol 5619, poplatek uhraďte do  2.10. 2019, nebo hotově v den konání u prezence.  

      ……………………………………………………………………………………………………

. Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem.  

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.