Spisová služba a archivnictví

SPISOVÁ SLUŽBA A ARCHIVNICTVÍ V ROCE 2022

Seminář je určen veřejnoprávním i soukromoprávním původcům dokumentů  jako jsou  územní samosprávné celky a jimi založené a zřízené organizační složky nebo právnické osoby, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní podniky, školy, zdravotnická zařízení, obchodní společnosti a družstva s výjimkou bytových družstev zapsaní v obch. rejstříku, náboženské a odborové organizace a další.

Lektor:   PhDr. Simona Binarová – odborný poradce pro oblast spisové služby, skartačního řízení a péče o archiválie,  dříve odborný lektor  Zemského archivu v Opavě

oddělení pro metodiku, výběr archiválií a kontrolní činnosti

Program semináře :                                                            

I.          Smysl a cíl semináře, seznámení s jeho strukturou

II.        Legislativa : novela arch. zákona – poslední pod č.  416/2021 Sb., prováděcí předpisy + další související právní předpisy – seznámení se zněním  (zákon o účetnictví, o osobních údajích,  zákoník práce, zákon o elektr. úkonech a autorizované konverzi dokumentů, eIDAS, zákon o službách vytvářejících důvěru pro el. transakce, GDPR + dopad na využívání a manipulaci s písemnostmi, ochrana osob. údajů, zákon „DEPO“ – povinná ESSL)

III.  Předarchivní péče a archivní dohled  – diferenciace, kritéria rozdělení, spolupráce s příslušnými státními archivy, rozdělení původců na skupiny s různými povinnostmi – viz § 3 archivního zákona

IV.  Hlavní bloky :

               l)  Spisová služba – organizace práce s dokumenty v praxi –  jednotlivé operace spisové služby v souladu s vyhláškou č. 504/2021 Sb., která mění vyhlášku č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby ( pro veřejnoprávní  původce)  – rozbor a dopad na různé typy subjektů, tvorba spisových řádů a plánů (povinnost dle vyhlášky), Národní standard– novela z r. 2017, návaznost na datové schránky, typy konverzí dokumentů, zásady GDPR při práci s dokumenty obsahujícími osobní údaje, aktualizace dle zákona DEPO – atestace ESSL (termíny, způsob realizace)

             2)  Skartační řízení a výběr archiválií mimo skartační řízení – postup v souladu s legislativou, možnosti řešení –  rozbor a dopad na různé typy subjektů (změny v posledních novelách archivního zákona a vyhlášky), skartace dokumentů evidovaných v ESSL

            3) Akreditace soukromých a specializovaných archivů – v souladu s  archivním zákonem,                povinnosti žadatelů o akreditaci, materiálně-technické a bezpečnostní vybavení   prostor archivů a spisoven  

4) Systém archivní sítě v současné době –  povinnosti a úkoly SOA ve vztahu                     k veřejnoprávním a soukromoprávním původcům, komerčním spisovnám

V.         Kontroly prováděné  státními archivy v oblasti dodržování ustanovení zákona  o         archivnictví – možnosti přestupků a sankce 

VI.       Další informace související s péčí o písemné dokumenty : 

– povinnosti původců dokumentů  ve vztahu  ke spisovnám a archivům likvidovaných          subjektů     

            – povinnosti komerčních spisoven

VII.      Přílohy č. 1 a 2  zákona  č. 261/2021 Sb. – rozbor, výklad

VIII.  Diskuse, zodpovězení dotazů a připomínek

Datum konání:      26. května 2022 

Místo konání:       Přednáškový sál – G   Domu kultury v Šumperku,

                                Sady 1. máje Šumperk

    Projít hlavním nadstřešeným průchodem Domu kultury směrem do parku a přednáškový G sál se nachází na levé straně.

                          Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi  13.00 hodin.    

. Informace o semináři: Seminář zajišťuje Petr Lekeš – vzdělávací agentura

Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/PV-299/2015..  Akreditovaná instituce MV ČR,  přidělené číslo: AK/I-20/2010. IČO  717 70 844,  nejsme plátci DPH. Kontakt: Mobil: 776  574 359.  Účastnický poplatek  ve výši: 1400,- Kč (v ceně je započítáno:  káva, minerálka a drobné občerstvení, písemný materiál), uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště  na číslo účtu:  35 – 58 21 81 02 57/ 0100 Variabilní symbol 2822, poplatek uhraďte do  25.5. 2022, nebo hotově v den konání u prezentace.

E-mail: info@vzdelavanilekes.cz    http://www.vzdelavanilekes.cz 

Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o účasti obdrží  účastníci semináře v den jeho konání, s údaji uvedenými na této přihlášce. Proto uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.