Spisová a archivní služba

Spisová a archivní služba s důrazem na uchovávání a vyřazování dokumentů z organizací

Seminář je určen pro pracovníky veřejné  a soukromé sféry, kteří v rámci své pracovní náplně se věnují výkonu spisové služby. Obsahově je seminář zaměřen na objasnění problematiky výkonu předarchivní péče, výkonu spisové služby v listinné a elektronické podobě a péče o archiválie dle požadavků kladených aktuální archivní legislativou. Seminář je programově uspořádán na komentovaný výklad platné legislativy v oblasti výkonu spisové a archivní služby – zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů  a  vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění.

 L e k t o r :   PhDr. Renata Pisková , ředitelka Státního okresního archivu Jihlava

Program semináře:

 • Úvod do problematiky – základní legislativa pro vedení spisové služby a související předpisy, aktuální znění
 • Návod pro tvorbu směrnic pro vedení spisové služby –  spisových řádů, spisových a skartačních plánů dokumentů 
 • Rozdíly ve vedení spisové služby v listinné a elektronické formě
 • Proces výkonu spisové služby od  příjmu (vzniku) dokumentu až po jeho vyřazení ze spisovny původce
 • Ukládání listinných dokumentů ve spisovně pro analogové dokumenty
 • Ukládání digitálních dokumentů evidovaných v elektronických systémech spisové služby
 • Ochrana osobních údajů obsažených v dokumentech evidovaných v základních evidenčních pomůckách spisové služby a uložených ve spisovnách
 • Příprava a průběh skartačního řízení dokumentů evidovaných v elektronických systémech spisové služby a ostatních digitálních dokumentů
 • Příprava a průběh skartačního řízení listinných dokumentů a jeho rozdíly u veřejnoprávních a soukromoprávních původců
 •  Výběr archiválií mimo skartační řízení
 •  Povinnosti likvidátorů a konkurzních správců v souvislosti s likvidací a  konkurzem společností
 • Kontroly, přestupky a pokuty
 •  Diskuze a praktické příklady

Datum konání:     16. června 2020                        

Místo konání:       Přednáškový sál v Hotelu U Divadla Znojmo, nám. Republiky 16, Znojmo                    

   (Hotel U Divadla se nachází 300 metrů od autobusového nádraží směrem do centra města, 5 minut chůze)

                             Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi  13.00 hodin.  

Informace o semináři:  Seminář zajišťuje Petr Lekeš vzdělávací agentura s.r.o.  Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/PV-299/2015. Akreditovaná instituce MV ČR, číslo: AK/I-57/2011  Kontakt: Mobil: 776 574 359,  IČO: 292 88 533,  nejsme plátci DPH.   Účastnický poplatek  ve výši 1300,- Kč(v ceně je započítáno: oběd dle hotelového menu, káva, minerálka , písemný materiál ),uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště na číslo účtu:   43 – 95 85 41 02 67/ 0100 Variabilní symbol 2920  poplatek uhraďte do 15.6. 2020  nebo hotově v den konání u prezentace.

DODRŽENÍ PLATNÝCH HYGIENICKÝCH PŘEDPISŮ ZAJISTÍ HOTEL U DIVADLA ZNOJMO, DLE AKRUÁLNÍCH NAŘÍZENÍ VLÁDY ĆR.

       ……………………………………………………………………………………………………

E-mail: info@vzdelavanilekes.cz   

Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o účasti obdrží  účastníci semináře v den jeho konání, s údaji uvedenými na této přihlášce. Proto uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.