Nový zákon o odpadech

NOVÝ ZÁKON O ODPADECH

A ZÁKON O VÝROBCÍCH S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ

Seminář je určen pro pracovníky na úseku životního prostředí, ekology, právnické i fyzické osoby podnikající, kteří nakládají s odpady a obaly, odpadové hospodáře i pro pracovníky orgánů veřejné správy, kteří pracují v oblasti odpadového hospodářství. Cílem semináře je seznámit Vás s principy fungování odpadového hospodářství, nakládání s odpady, se současně platnou legislativou upravující tuto oblast. Účastníci semináře budou upozorněni také na problémy, které se v této oblasti vyskytují. Výklad bude doplněn příklady z praxe.

Přednášející: Mgr. Tomáš Ondrůšek –

soudní znalec v oblasti chemie a ochrany životního prostředí

Program:         zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích  s ukončenou životností, zákon č. 543/2020 Sb., tzv. změnový zákon, novela vyhlášky č. 273/2021 Sb.

Aktuální legislativa v odpadovém hospodářství a v oblasti výrobků s ukončenou životnosti.

Prováděcí předpisy (vyhl. MŽP č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů, vyhl. MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady). Připravované změny prováděcích předpisů, tj. vyhl. č. 273/2021 Sb, asfaltová vyhláška.

Metodické pokyny MŽP.

Povinnosti původců odpadů.

Zařazování a označování odpadů. Identifikační listy nebezpečných odpadů.

Evidence přepravy nebezpečných odpadů. Předcházení vzniku odpadů.

Kdy je možno odpad považovat za vedlejší produkt a kdy odpad přestává být odpadem.

Povinnosti obcí a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem.

Plnění ohlašovací povinnosti, ISPOP, IRZ.

Posuzování nebezpečných vlastností odpadů.

Sankční a přestupkové řízení – ukládání pokut za neplnění povinností dle právních předpisů v odpadovém hospodářství. Nejčastější správní delikty, zkušenosti z praxe.

Odborná diskuse – kvalifikované zodpovězení dotazů účastníků semináře ke každému tématu 

Datum konání:      20. ledna 2023                               

Místo konání:       Přednáškový sál v GRANDHOTELU  v Brně,                             

                               ( naproti Vlakového nádraží)  Benešova 18, Brno

(hotel se nachází asi 10 minut pěší chůze z autobusového nádraží směrem do centra města )

 Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi  v 13.00 hodin.  

  Informace o semináři: Seminář zajišťuje Petr Lekeš – vzdělávací agentura.

Akreditovaná instituce MV ČR,  přidělené číslo: AK/I-20/2010. IČO  717 70 844,  nejsme plátci DPH. Kontakt: Mobil: 776  574 359. 

Účastnický poplatek  ve výši: 1800,- Kč  (v ceně je započítáno: oběd dle hotelového menu , káva, minerálka), uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště  na číslo účtu:  35 – 58 21 81 02 57/ 0100

 Variabilní symbol  223, poplatek uhraďte do  19.1 2023, nebo hotově v den konání u prezentace.

info@vzdelavanilekes.cz

Tel.: 776 574 359

Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá doklad za zaplacení semináře a osvědčení v den jeho konání, při prezentaci

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.